ခ်ဳိင္႔ဆြဲစနစ္အေၾကာင္း

ခ်ဳိင္႔ဆြဲေစ်းႏႈန္းမ်ား

၁ - တစ္ေၾကာင္းပို႔ ေစ်းႏႈန္း (နံနက္ - ည) တစ္ႀကိမ္ ပို႔ ပို႔ေဆာင္ခ ပါျပီး ။

  • တစ္ဦးစာ B+ = ၁၇၀ ၀၀၀ က်ပ္ (တစ္သိနး္ ခုႏွစ္ေသာင္း က်ပ္)
  • ႏွစ္ဦးစာ A+ = ၂၇၀ ၀၀၀ က်ပ္ ( ႏွစ္သိနး္ ခုႏွစ္ေသာင္း က်ပ္)
  • တစ္ဦးစာ C+ = ၁၂၅ ၀၀၀ က်ပ္ (တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ က်ပ္)

၂ - ႏွစ္ေၾကာင္းပို႔ ေစ်းႏႈန္း (နံနက္ - ည) ႏွစ္ႀကိမ္ပို႔ ပို႔ေဆာင္ခပါၿပီး ။

  • တစ္ဦးစာ B+ = ၁၉၅ ၀၀၀ က်ပ္ (တစ္သိန္း ကိုးေသာင္း ငါေးထာင္ က်ပ္)
  • ႏွစ္ဦးစာ A+ = ၂၉၅ ၀၀၀ က်ပ္ (ႏွစ္သိနး္ ကိုးေသာင္း ငါးေထာင္ က်ပ္)
  • တစ္ဦးစာ C+ = ၁၅၀ ၀၀၀ က်ပ္ (တစ္သိန္း ငါးေသာင္း က်ပ္)

၃ - တစ္ေၾကာင္းပို႔ ေစ်းႏႈန္း (ပို႔ေဆာင္ခပါျပီး)

  • ၁ ေယာက္စာ ၁ နပ္စာ B- = ၉၇၅၀၀ က်ပ္ (ကိုးေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္႔ ငါးရာ က်ပ္)
  • ၂ ေယာက္စာ ၁ နပ္စာ A- = ၁၇၀ ၀၀၀ က်ပ္ (တစ္သိနး္ ခုႏွစ္ေသာင္း က်ပ္)
  • ၁ ဦးစာ (B+ 15) ရက္စာ = ၉၁၀၀၀ က်ပ္ (ကိုးေသာင္း တစ္ေထာင္ က်ပ္)
  • ၂ ဦးစာ (A+ 15) ရက္စာ = ၁၅၈ ၀၀၀ က်ပ္ (တစ္သိန္း ငါးေသာင္း ရွစ္ေထာင္ က်ပ္)

မွတ္ခ်က္ ။           ။

 • ယခု ေဖာ္ျပထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ထမင္းမပါေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 • ထမင္းပါလွ်င္ ၁ နပ္စာ တစ္လ အတြက္ က်ပ္ ၁၀ ၀၀၀ (တစ္ေသာင္းက်ပ္) က်သင္႔ပါသည္။
 • စတင္ယူသည္႔ေန႔မွ ေရတြက္ျပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ ျပည္႔သည္႔ ေန႔ကို ၁လ သတ္မွတ္ပါသည္။
 • တစ္ပတ္စာ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္႔ ဟင္းစာရငး္ ကို ေပးထားမည္ ျဖစ္ျပီး မစားသည္႔ ဟင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ ေျပာၾကားေပးရပါမည္။
 • ဆိုင္သို႔လာေရာက္ယူေဆာင္ပါက ပို႔ေဆာင္ခ ၂၅၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္) ေလ်ာ႔ပါမည္။

အသားဟင္း ပါ၀င္သည္႔ ပံုစံ

 • (A+) ခ်ဳိင္႔ အခ်ဳိးအစား တြင္ မနက္စာ အတြက္ အသားဟင္း ၄ တံုး ၊ ညေနစာ အတြက္ အသားဟင္း ၄ တံုး ၊ အသီးအရြက္ (သို႔) အသုပ္ ၊ အရည္ေသာက္ ၊ ငပိတို႔စရာ တို႔ ပါ၀င္ပါ သည္။
 • (B+) ခ်ဳိင္႔ အခ်ဳိးအစား အတြက္ မနက္စာ အတြက္ အသားဟင္း ၂ တံုး ၊ ညေနစာ အတြက္  ငါးဟင္း  ၂ တံုး ၊ အသီးအရြက္ေၾကာ္  (သို႔) အသုပ္ ၊ အရည္ေသာက္ ၊ ငါးပိတို႔စရာ တို႔ ပါ၀င္ ပါသည္။
 • (A+) ခ်ဳိင္႔ ႏွင္႔ (B+) ခ်ဳိင္႔ မွာ အသားဟင္း အေရအတြက္ သာ ကြာျခားၿပီး အသီးအရြက္ေၾကာ္ (သို႔) အသုပ္ ၊ အရည္ေသာက္ ၊ ငပိတို႔စရာ တို႔မွာ အတူတူ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ဳိင္႔ဌားရမ္းျခင္း

 • တစ္ေၾကာင္းပို႔ အတြက္ ငါးဆင္႔ခ်ဳိင္႔ တစ္လံုး လိုအပ္ပါသည္။
 • ႏွစ္ေၾကာင္းပို႔ အတြက္ ေလးဆင္႔ခ်ဳိင္႔ တစ္လံုး လိုအပ္ပါသည္။
 • ဆိုင္မွ ခ်ဳိင္႔ ကို အသံုးျပဳမည္ ဆိုပါက ခ်ဳိင္႔ စေပၚေငြ ၇၀၀၀ က်ပ္ ႏွင္႔ ခ်ဳိင္႔ ဌားရမ္းခ ၃၀၀၀ က်ပ္ က်သင္႔ပါသည္။
 • ခ်ဳိင္႔ဌားရမ္းခ မွာ တစ္လ အတြက္ မဟုတ္ပါ။ စားသံုးသူ သံုးစြဲသည္႔ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ခ်ဳိင္႔စေပၚေငြ မွာ ျပန္အမ္းမည္႔ ေငြ ျဖစ္ပါသည္။

မမွာခင္မွာ ေလ႔လာပါ

 • ေန႔စဥ္ မနက္ (၇:၀၀) မွ (၈:၃၀) နာရီ အတြင္း ခ်ဳိင္႔မ်ား စတင္ထည္႔ပါသည္။
 • ဟင္းအနည္းအမ်ား ၊ သန္႔ရွင္းမႈ တို႔ ကို ေလ႔လာႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ေငြေပးသြငး္ျခင္း

 • က်သင္႔ေငြ ကို ခ်ဳိင္႔ စတင္ယူသည္႔ ေန႔တြင္ ေပးသြငး္ရပါမည္။
 • က်သင္႔ေငြ ကို (၁၅) ရက္ အတြက္ ေပးသြင္းေသာ စနစ္ ႏွင္႔ (၃၀) ရက္ အတြက္ ေပးသြင္းေသာ စနစ္ (၂)မ်ဳိး ရွိပါသည္။
 • (၁၅) ရက္ အတြက္ ေပးသြင္းေသာ စနစ္ကို အသံုးျပဳပါက က်သင္႔ေငြ ထက္ ေငြက်ပ္ (၆၀၀၀) ကို ထပ္မံ ေပးသြငး္ရပါမည္။

မွတ္ခ်က္ ။           ။ (A+) ခ်ဳိင္႔ ကို (၁၅) ရက္ ယူမည္ ဆိုပါလွ်င္ (၁၅၈ ၀၀၀) က်ပ္ က်သင္႔ပါမည္။


ေငြျပန္အမ္းျခင္း

ရက္ (၃၀) အတြက္ ေပးသြင္းၿပီး အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာ ေၾကာင္႔ ခ်ဳိင္႔ ဆက္လက္ မယူလိုလွ်င္ ၁၅ ရက္ အတြက္ က်သင္႔ေငြ ႏွင္႔ ခရီးစရိတ္ ေငြ (၆၀၀၀) က်ပ္ကို ႏႈတ္ၿပီး က်န္ေငြကို ျပန္အမ္းေပးပါမည္။


ခရီးစရိတ္ ထပ္မံ ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ား

(က) ကားပါကင္ ေၾကးေပးရပ္ ရေသာ ေနရာမ်ား
(ခ) သာေကတ ၊ ေဒါပံု (+၁၀၀၀၀)
(ဂ) FMI City ႏွင္႔ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ (+၁၀၀၀၀)
(ဃ) မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္ (+၁၀၀၀၀)
(င) ေတာင္ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္ (+၁၀၀၀၀)


ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ေရာက္ရွိလာေသာ ခ်ဳိင္႔ပါဟင္းမ်ားကို စစ္ေဆးေပးပါရန္ ႏွင္႔ ခ်ဳိင္႔ အဖံုးမ်ားကို ဖြင္႔၍ အုပ္ေဆာင္း ဇကာျဖင္႔ ဖံုးအုပ္ထားရွိၿပီး စားသံုးခ်ိန္တြင္ အသင္႔စားသံုးႏိုင္ပါသည္။ (ပိတ္ထားလွ်င္ အပူရွိန္ေၾကာင္႔ ဟင္းပ်က္ႏိုင္ပါသည္။) ထို႔ အတူ လုပ္ငန္းပိုင္းမွ စားသံုးသူမ်ား ထံသုိ႔ အခ်ိန္ ႏွင္႔ တေျပးညီ ေရာက္ရွိေစရန္ ေန႔စဥ္ ႀကိဳးစားေနသကဲ႔သို႔ စားသံုးသူမ်ား မွလည္း ခ်ဳိင္႔ပို႔ခ်ိန္ အတြက္ လက္ခံမည္႔ သူ ႏွင္႔ ခ်ဳိင္႔ အလြတ္ ကို အဆင္သင္႔ ထားရွိေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။


ခ်ဳိင္႔နားရက္ ႏွင္႔ အစားထုိးေပးျခင္း

 • အခါႀကီး ရက္ႀကီး မ်ား ႏွင္႔ သႀကၤန္ ရက္မ်ား တြင္ ခ်ဳိင္႔ပို႔ လုပ္ငန္း နားပါသည္။
 • နားရက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ အသိေပးအပ္ပါမည္။
 • စားသံုးသူမ်ားမွ လည္း ခ်ဳိင္႔မယူလိုသည္႔ ရက္မ်ားကို တစ္ရက္ ႀကိဳတင္ အသိေပးပါရန္ ႏွင္႔ ယင္း နားရက္မ်ားအတြက္ ရက္အစားထိုး ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။ ႀကိဳတင္ အသိ မေပးထားေသာ ခ်ဳိင္႔မ်ား နားပါက ရက္အစားထိုးေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

ခ်ဳိင္႔ပို႔ ၀န္ထမ္းမ်ား

ခ်ဳိင္႔ ပို႔ေဆာင္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ညံ႔ဖ်င္းျခင္း ၊ အခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္း ၊ ေငြေၾကး တစံုတရာ ေတာင္းခံျခင္း ရွိပါက အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ ။


အာမခံခ်က္

(က) ေနၾကာဆီ တစ္မ်ဳိးတည္းသာ အသံုးျပဳပါသည္။
(ခ) ခ်က္ျပဳတ္သည္႔ စားဖိုမႈးမ်ားသည္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကင္းရွင္းေၾကာင္း ကို ေရႊဂံုတုိင္ အထူးကု ေဆးခန္းႀကီး ၏ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိပါသည္။
(ဂ) ေန႔စဥ္ ဟင္းအရသာ ၊ အရည္အေသြး လတ္ဆက္သန္႔ရွင္းမႈ ရွိရမည္။
(ဃ) မနက္ (၄:၀၀) တြင္ ဟင္းမ်ား စတင္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး မနက္ (၇:၀၀) တြင္ ခ်ဳိင္႔မ်ား အားလံုး စနစ္တက် ထည္႔ပါသည္။

(အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို စားသံုးသူမ်ား ေလ႔လာႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္)

Khaing Khaing Kyaw Food Center

ဆက္သြယ္ရန္

ပါရမီ ဆိုင္ခြဲ -
အမွတ္ (၄၂/က) ပါရမီလမ္းႏွင္႔ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းေထာင္႔ ၊ ပါရမီဂံုးေက်ာ္တံတားႀကီးအနီး၊
Ph 09 254 026 246

ျပည္လမ္းဆိုင္ခြဲ -
မာလာမွတ္တိုင္၊ ကေမာၻဇဘဏ္ေဘး ၊ သုခကမာၻေဆးရံု အ၀င္လမ္း၊ ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊
Ph 01 524 208၊ 09 4315 8411

ဂႏၶမာဆိုင္ခြဲ -
ဂႏၶာမလမ္းႏွင္႔ ေ၀ဇယႏၱာလမ္းေထာင္႔၊ Gandamar Wholesale (ေတာင္ဥကၠလာေဂါက္ကြင္း အနီး)၊
Ph 09 254 026 593

က်ဳိက္ထိုဆိုင္ခြဲ -
ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ အေ၀းေျပးကားလမ္းမႀကီးအနီး ၊ မုိင္တိုင္အမွတ္ (၁၀၆/၅) မုိင္၊ ေအးရိပ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္ ၊ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕။
Ph 09 857 6151, 09 977 202 180, 09 3028 5427

မဂၤလာဒံု ဆိုင္ခြဲ -
ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းႀကီးေဘး၊ ရွမ္းစုမွတ္တိုင္အနီး ၊ ေလွာ္ကား ဓာတ္အားေပးစက္ရံု မ်က္ေစာင္းထိုး၊ မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္။
Ph 09 977 202 179

ဗဟန္းဆိုင္ခြဲ -
အမွတ္(၁၂၃) SMVTI, စကၤာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေရွ႔ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
Ph 09 977 202 175

ေရႊျပည္သာ ဆိုင္ခြဲ -
ရန္ကုန္-ေရႊျပည္သာ အမွတ္(၄) လမ္းမႀကီး၊ ခလရ (၆) အနီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။
Ph 09 977 202 178, 09 978 598 106

ဘားလမ္း ဆိုင္ခြဲ - 
အမွတ္-၂၈၅၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း ၊ (ဘားလမ္း)၊ အထက္ဘေလာက္
ဖုနး္ - 09 43158411 ၊ 09 965159084

ျပင္ဦးလြင္ ဆိုင္ခြဲ -
(ဘီ/၂၄) ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း ၊ ကန္ေတာ္ေလး အ၀ိုင္းအနီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္။
Ph 09 977 202 177

ဗဟို မီးဖိုေဆာင္ -
အမွတ္(၅၀) ဦး၀ိဇာရလမ္း ၊ ၄၁ ရပ္ကြက္ ၊ မ/ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္။
Ph 09 302 854 30, 09 977 202 176

သတင္းမ်ား

Art gallery

ေရြ႕လ်ား ထမင္းဆုိင္

ေၾကာ္ျငာက႑

အထူးဟင္းလ်ာ

Khaing Khaing Kyaw Food CenterKhaing Khaing Kyaw Food Center